Svensk trafiksäkerhet

Svensk trafiksäkerhet

Välkommen!

Mobilsamtal eller sms:a under körning?

Rösta >>

Hastighetens betydelse för trafiksäkerheten

Senast uppdaterad

2014-09-13

Det trafiksäkra samhället

Förbudsmärke - hastighetsbegränsning

Här finner du svar på vilka hastigheter

som gäller vid färd på Sveriges vägar och

hastighetens betydelse för trafiksäkerheten.

Förbudsmärke - hastighetsbegränsning

Grundregeln för hastigheten (lagtext)

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.


Det trafiksäkra samhället

Trafikregler hastighet

Generella hastighetsgränser i Sverige

Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50 km/tim och utom tättbebyggt område 70 km/tim.

Anvisningsmärke - tättbebyggt område

Anvisningsmärke - tättbebyggt område upphör

Anvisningsmärke - motorväg

 

Trafikregler hastighet

Vilken hastighet klarar du? >>

Bashastighet inom tättbebyggt område

Bashastighet utom tättbebyggt område

Bashastighet på motorväg

Om en annan hastighet gäller anges denna med ett vägmärke

Trafiksäkerhet allas vårt ansvar!

Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen kan föreskriva om andra hastighetsgränser som då anges med vägmärken. Den tillåtna hastigheten på motorväg kan vara upp till 120 km/h och anges då med vägmärkesskylt 120 km/tim.

Trafiksäkerhet allas vårt ansvar!

Bashastighet

Bashastigheterna inom och utom tättbebyggt område.

Anvisningsmärke - tättbebyggt område

Förbudsmärke - hastighetsbegränsning

Tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område är högst tillåtna hastigheten 50 km/tim, = bashastighet.

Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen föreskriva lägre hastighet.

Anvisningsmärke - tättbebyggt område upphör

Förbudsmärke - hastghetsbegränsning

Utanför tättbebyggt område

Utom tättbebyggt område är högsta tillåtna hastigheten 70 km/tim, = bashastighet.

Från den 15 september 2008 betyder vägmärket "utanför tättbebyggt område" inte längre automatiskt 70 km/h.

Observera att både lägre och högre hastighet kan visas på vägmärke.

Hastighetsgränser

Förutom de generella hastighetsgränser gäller olika hastighetsgränser för olika fordonsslag.

Hastighetstablå

För vissa fordon och fordonskombinationer gäller andra hastigheter om inte en lägre hastighetsgräns gäller på vägen.

Transportstyrelsens hastighetstablå >>

Nya hastighetsgränser 

Nya hastighetsgränser infördes under 2008 - 2009.

Riksdagen beslutade 2007-05-15 om att nya hastighetsgränser skulle införas. Förslaget innebar att beslutande myndigheter, som Trafikverket (tidigare Vägverket) och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen.

Inom det statliga vägnätet startade den första etappen av översynen av hastighetsgränser att gälla europavägar och vissa riksvägar i Sverige.

Beslut inom ramen för etapp 1 fattades under sommaren och hösten 2008 och omskyltning startade den 15 september samma år.

De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Riksdagen framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

De nya, 40, 60, 80, 100 och 120

Ett flexiblare hastighetssystem med flera steg för att öka trafiksäkerheten.

De tidigare hastighetsnivåerna har kompletteras med 40,60,80, 100, 0ch 120.

Läs VTI: s rapport 670 Hur upplever bilisterna detta?

Uppföljning av nya hastighetsgränserna >>


Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.

Varningsmärke för älg

Dessutom ska särskild låg hastighet hållas med hänsyn till omständigheterna i följande fall

1. inom tättbebyggt område,

Varningsmärke - övergångsställe

2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,

3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,

Varningsmärke - farliga kurvor

4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,

5. i skarpa kurvor,

Skola

Varningsmärke - avsmalnande väg

6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,

7. vid risk för bländning,

Varningsmärke  - spårväg

8. vid möte med andra fordon på smala vägar,

9. vid halt väglag,

Stadstrafik

Varningsmärke - för gående

10. när fordon närmar sig en spårvagn, en buss, eller en skolskjuts som stannats för

passagerarnas på- eller avstigning,

11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller invid vägen,

Varningsmärke - vägarbete

12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen,

13. där vägarbete pågår,

Trafikolycka - medgivande Räddningstjänsten Höga kusten, Ådalen törre bild >>

Annordning - särskild varningsanordning

14. förbi en olycksplats,

15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk,

Forum - för frågor och synpunkter

Du som har frågor som rör hastighetens betydelse i trafiken kan skicka ditt inlägg till ..................>


forumet - för frågor och synpunkter >>


©

Svensk Trafiksäkerhet Kuvert

Får publiceras med angivande av källa.

Denna sida använder Cookies.

Läs mer

Upp